Woon Werk Gemeenschap Walcheren

CONCEPT WOON WERK GEMEENSCHAP WALCHEREN

In grote lijnen is onze mini-samenleving vorm gegeven door 7 tot 10 'eenheden'; echtparen, alleenstaanden, minder validen, gezinnen, die, naast een eigen burcht, samen een gezamenlijke ruimte delen waar plaats is voor allerhande activiteiten.
De samenstelling staat niet vast, maar we streven naar een afspiegeling van de samenleving, waar zeker ook ruimte is voor jonge (ondernemende) mensen.

In dit stuk wordt gesproken van een initiatiefgroep. Deze is samengesteld uit 6 persoenen die voor drie eenheden opteren. Verwachting is dat de initiatiefgroep in het voorjaar van 2016 een kopersvereniging zal oprichten onder de naam Woon Werk Gemeenschap Walcheren. Deze heeft tot doel als juridische eenheid te kunnen optreden naar derden, en waar in het  huishoudelijk regelement de verfijning van alle aspecten die van belang zijn tot en met de realisatie van het project vorm krijgen.

Verder hebben we het over geïnteresseerden. Daar bedoelen we een ieder mee die zich wil aansluiten bij de gemeenschap.

Het eerste concept is vormgegeven door de initiatiefgroep die de kernwaarden en uitgangspunten hebben geformuleerd.  Geïnteresseerden hebben inspraak in verfijning als daarbij de kernwaarden maar overeind blijven.

Uit alle gesprekken kunnen de volgende (6) kernwaarden worden ontleed:

___________________________________________________________________________

1. Vrijheid in gezamenlijkheid
In een woongroep is vrijheid van wezenlijk belang.  Er moet ruimte zijn je van gezamenlijkheid te kunnen onttrekken. Iedereen heeft zijn/haar eigen burcht.
(lees verder bij eigen ruimte)

2. Gezamenlijkheid als doel
De overheid dwingt ons na te denken over het moment waarop we worden teruggeworpen op onszelf. Alleen overblijven en terecht komen in een instelling is geen vooruitzicht. Samen ben je sterk en het is veel gezelliger. Alle bewoners dragen bij aan een gemeenschappelijke ruimte en delen het gezamenlijk bezit.
(lees verder bij gemeenschappelijke ruimte)

3. Zorg voor elkaar
In de woongroep zorg je in principe voor de ander. Die zorg uit zich in kleine dingen als boodschappen doen als dat nodig is, een spijker slaan als je dat zelf niet meer kan, etc. Zorg in medische taken kan in gezamenlijkheid worden uitbesteed.
(lees verder bij zorg)

4. Stimulans naar de ander
Zoals in iedere samenleving wordt je als vanzelf gestimuleerd om aan te pakken, mee te doen, je eigen sterke kanten in te zetten voor de ander. Een tuintje samen onderhouden geeft verbinding. Het maakt dat je zo lang als mogelijk actief blijft.
(lees verder bij activiteiten)

5. Natuurlijk wonen
Onze woongroep wordt vorm gegeven met respect voor de natuur en kent zoveel mogelijk ecologische elementen. Denk aan energie neutraal bouwen, ecologische moestuin, hergebruik enz.
(lees verder bij natuur)

6. Verbinden
In de woongroep ontmoet je elkaar. Doel is om een samenhangende en evenwichtige groep op te bouwen waarin voor iedereen ruimte is en waar de één voor de ander naar vermogen klaarstaat, nadrukkelijk zonder dwang, maar op basis van vertrouwen. 

Budgettering
Er is op dit moment nog geen enkel aanknopingspunt om over een budget te kunnen spreken. We doen onderzoek naar het  streven om een diversiteit aan wooneenheden (in oppervlakte) te realiseren. Rekenmodellen geven aan dat de kosten zullen  variëren tussen de 150.000 en de 250.000 euro.
Iedere deelnemer betaalt een evenredig deel aan de kosten van de gemeenschappelijke ruimte en daar bovenop een geringe maandelijkse contributie voor onderhoud van het gezamenlijk deel.

Locatie en grootte van de gemeenschap
In principe denken we aan een (maximaal) tiental wooneenheden. De indeling is naar wens en budget aan te passen. We denken in eerste instantie aan een bestaand voormalig boerenbedrijf en/of het verwerven van bouwgrond. De gemeente Veere heeft in diverse gesprekken te kennen gegeven actief te willen meewerken.
De initiatiefgroep heeft de uitdrukkelijke wens om een locatie op Walcheren te zoeken. Verder kijken is voor de initiatiefgroep vooralsnog geen optie.

Gemeenschappelijke ruimten
Bij gemeenschappelijke ruimten denken we aan:
-Een grote gezamenlijke keuken, een ontmoetingsruimte / activiteitenruimte
-Een werkplaats
-Een atelier
-Een aantal logeerkamers voor familie en, indien beschikbaar voor toeristen. Er is mogelijk ook een unit beschikbaar voor een zorgverlener

We stellen ons voor dat er geregeld (niet verplicht) samen wordt gekookt/gegeten, gezamenlijk wordt gerecreëerd, dat met elkaar een ontmoeting plaatsvindt. Er is een gemeenschappelijke (moes)tuin die wordt onderhouden door enthousiaste bewoners. Geen groene vingers? Je hebt vast andere kwaliteiten die je kan inzetten.
Eigendommen worden in overleg om niet ingebracht voor gezamenlijk gebruik. Er is een wasruimte met apparatuur waarvan door een ieder gebruik kan worden gemaakt. Er is vervoer beschikbaar; niet iedereen hoeft een auto te hebben; één aanhanger is voldoende, 4 kruiwagens is zat, enz. De kracht zit in het delen.

Zorg
Alhoewel eerder opgemerkt dat de term zorg beperkt moet worden gezien tot niet-medische en/of mantelzorg, zal de praktijk weerbarstiger blijken te zijn. Zorg voor elkaar kent in principe geen grens en wordt gedefinieerd op basis van vertrouwen en behoeften. Vooral de behoefte aan (mantel)zorg zal aanleiding zijn tot verdere discussie, die discussie zal de uitgangspunten bepalen. Zorg mag, maar kan echter nooit een verplichting worden. Bewaken van de eigen grens daarin is een aandachtspunt.

Activiteiten
De mogelijkheden zijn eindeloos. Iedere bewoner heeft wel een eigen hobby/beroep waar een ander wat van kan opsteken. Of het nu gaat om houtbewerken, vilten, handwerken, Tai Chi; er is altijd voor elk wat wils. Verder denkend kan worden besloten de deuren een beetje wijder open te zetten en cursussen op te starten voor 'buitenstaanders’

Het woord 'WERK' (in Woon Werk Gemeenschap) verwijst naar het werk-atelier. Het werk-atelier is een gezamenlijke werkplaats (werkplaatsen) voor nieuwe ontwikkelingen. Het is een trefpunt voor het uitwerken en vormgeven van creatieve ideeën op de terreinen van kunst en dienstverlening. Het werk-atelier biedt ruimte voor kunstenaars en ondernemers in de dienstverlening. Vraag en aanbod kunnen hier ook bijeen worden gebracht. Het netwerk van betrokkenen deelt specifieke kennis, en geeft kans aan zelfontwikkeling in collectief verband.

Natuurlijk wonen
Denken aan natuurlijk wonen vertaalt zich naar de omgeving en de (ver) bouw. Of het nou bestaande of nieuwbouw betreft; de omgeving moet groen zijn, met ruimte om naar hartenlust te tuinieren, en natuurlijk is er een ruime moestuin waar met respect voor de natuur wordt verbouwd. Er zijn op voorhand genoeg leden die daar willen spitten en schoffelen.
Natuurlijk wonen uit zich ook in het aanwenden van zoveel mogelijke 'natuurlijke' bronnen als zonne-energie, aardwarmte, grijs water, sedum dakbedekking, enz. Ecologisch verantwoord wonen en tuinieren is een belangrijke wens waarin we zoveel als mogelijk willen realiseren.

We willen streven naar een groep van mensen die het in de basis met elkaar kan vinden. We hebben momenteel geen grenzen  gesteld aan de leeftijd (onder/bovengrens) van de bewoners. In een afspiegeling van coöperatief wonen zijn juist ook jongeren,  en werkenden welkom. Van geïnteresseerden wordt verwacht dat zij de kernwaarden onderschrijven en mogelijk ook met  aanvullende kwaliteiten het initiatief rijker kunnen maken. Middels uitwisseling en/of activiteiten ervaren we of er een 'klik' is.

We doen onderzoek naar samenwerking met (een) maatschappelijke organisatie(s) omdat we streven naar een afspiegeling van de maatschappij. Te denken valt aan (een) bewoner(s) die nu woonachtig zijn in een sociaal maatschappelijke instelling.

Voor zover we nu kunnen kijken hebben we voor het hele proces ten minste drie jaren nodig. Dit lijkt lang, maar de ervaringen van andere projecten leren ons dat deze termijn reëel  is. Er zal regelmatig overleg plaats moeten vinden (vergaderen). We hebben  een ruwe projectplanning opgesteld.

Om een haalbaarheidsanalyse te doen hebben we inmiddels contact met het CPOZ; Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Zeeland. Dit is een instantie, geïnitieerd door de Provincie Zeeland die know how bezit op vrijwel alle terreinen waar we ons in het proces gaan begeven. Mede met hun expertise willen we het proces ingaan. Hun kosten worden pas gefactureerd als het project slaagt.

Geïnteresseerden die willen participeren gaan nog geen financiële verplichtingen aan. Pas als er geld aan derden verschuldigd is en er handtekeningen moeten worden gezet gaat de financiële teller lopen.

Mocht er na het lezen van dit stuk een verlangen zijn om mee te doen, maak dat dan vooral kenbaar. In het voorjaar 2016 zijn er weer bijeenkomsten voor geïnteresseerden.

Jullie reactie wordt in de breedste zin tegemoet gezien. Ook ongezouten kritiek is welkom, maar dan wel gepaard met een suggestie/oplossing.

Het staat je vrij dit stuk naar hartenlust te delen en te verspreiden.

Namens de initiatiefgroep,
Frits den Heijer

Correspondentie graag naar:
Carry en Frits den Heijer
Dorpsstraat 33
4373 AD Biggekerke
0118-556057
denheyer@zeelandnet.nl